DBGen Ocular Genomics, SL, amb seu central a Barcelona, és una empresa dedicada al disseny, comercialització i realització d’anàlisis genètiques per al diagnòstic de patologies hereditàries oculars. Amb l’objectiu de demostrar als seus clients i col·laboradors que tant els seus processos com els seus serveis assoleixen la màxima qualitat, considera estratègica l’adopció d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma de qualitat ISO 9001:2015. Aquest sistema es fonamenta en tres principis:

 • La qualitat dels serveis
 • La satisfacció del client
 • La millora contínua

 

D’acord amb aquests principis, la direcció estableix els següents objectius estratègics de gestió de la qualitat:

 • Assolir la plena satisfacció del client cobrint les seves necessitats i expectatives i complint els requisits contractuals, legals i reglamentaris.
 • Fidelitzar el client per mitjà de la plena satisfacció.
 • Garantir que tots els aspectes derivats de les proves genètiques siguin d’alta qualitat, proporcionant resultats precisos i veraços per al benefici dels pacients.
 • Promoure i desenvolupar la innovació dels serveis de DBGen Ocular Genomics, SL a fi de donar resposta a les necessitats canviants dels clients.
 • Aconseguir la màxima motivació sobre la qualitat en tots els proveïdors i treballadors.
 • Garantir la confidencialitat, privacitat i seguretat de la informació facilitada pels nostres clients i proveïdors per dur a terme els nostres serveis

 

Per portar a terme i donar compliment a aquests objectius es política de la direcció liderar i impulsar l’execució de les següents accions:

 • Seguir i aplicar les recomanacions internacionals realitzades per organismes públics i privats de referència en el sector per a l’harmonització dels processos d’anàlisis genètiques, des del mostreig, la gestió dels resultats secundaris no relacionats amb la patologia, fins a l’assessorament.
 • Mantenir i ampliar, si escau, l’abast del sistema de gestió de la qualitat perquè sigui efectiu i eficaç, conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
 • Establir els objectius específics i fixar els indicadors necessaris per analitzar la qualitat dels processos i serveis i seguir-ne l’evolució.
 • Garantir i posar els mitjans i recursos tècnics i humans necessaris per a que la política de qualitat sigui entesa i aplicada per tot el personal de DBGen Ocular Genomics, SL i els seus proveïdors.
 • Assegurar una postura proactiva en la política de qualitat de manera que tot el personal de l’organització i els proveïdors formin part de la cultura de servei al client i assolir la millor qualitat amb el menor cost possible.
 • Afrontar els riscos i oportunitats que puguin afectar la conformitat del servei.

 

Dra. Gemma Marfany i Nadal
Fundadora i Directora Associada
27 de maig de 2019