Ciència

És el teixit ocular responsable de captar la llum i traduir els senyals lumínics en impulsos elèctrics que es transmeten al cervell mitjançant el nervi òptic. La retina és un teixit format per diversos tipus de cèl•lules neuronals, entre elles, els cons i els bastons, que són les principals cèl•lules de la visió.

La retina humana està formada per cèl•lules neuronals sensibles a la llum, denominades fotoreceptors. Existeixen dos tipus de fotoreceptors, els bastons (120 milions) encarregats de la visió en blanc i negre, perifèrica, i en condicions de baixa lluminositat, i els cons (uns 6 milions) encarregats de la visió en color i en condicions d’elevada lluminositat.

Són un conjunt de malalties hereditàries que causen la degeneració progressiva de la retina i condueixen a la ceguesa, i se’n coneixen més de 30 entitats clíniques. Aquest conjunt de patologies es caracteritza principalment per la ceguera nocturna, pèrdua de l’agudesa visual, alteracions en la resposta electroretinogràfica i reducció del camp visual. Aquests trets poden ser congènits o aparèixer de forma progressiva al llarg de la vida.

Fins al present, la major part de les distròfies de retina no tenen un tractament eficaç. Malgrat això, gràcies als avenços en el disseny i la construcció de virus transportadors de gens terapèutics, la síntesi i transferència d’oligonucleòtids antisentit i les metodologies d’edició genòmica (CRISPR); s’han obert noves i molt prometedores perspectives terapèutiques. L’agència americana FDA acaba d’aprovar (19. 12. 17) LUXTURNA el primer fàrmac de teràpia gènica desenvolupat per Spark Therapeutics per a tractar els pacients portadors de mutacions bialèl·liques a RPE65, gen causant de l’Amaurosi Congènita de Leber. En l’actualitat existeixen més d’una desena d’assajos terapèutics en diferents fases clíniques. És molt important destacar que aquests tractaments són específics de gen i per a poder-hi accedir és imprescindible disposar del diagnòstic genètic.

Per tal de conèixer les darreres novetats sobre les teràpies emergents pel tractament de les distròfies de retina i la seva eficàcia, adreceu-vos a notícies i esdeveniments.

Un gen és una seqüència d’ADN que conté instruccions per a sintetitzar ARN i proteïnes. L’ADN és la molècula de l’herència i químicament és un polímer format per quatre bases nitrogenades: adenina (A), guanina (G), citosina (C) i timina (T). L’ordre d’aquestes bases és el missatge genètic, és a dir el codi d’instruccions per a la síntesi de les proteïnes. Les proteïnes són les molècules necessàries perquè les cèl•lules funcionin. Canvis en la seqüència d’ADN (mutacions) poden alterar el missatge genètic de forma que dicti la síntesi de proteïnes aberrants, que siguin la causa d’un estat patològic.

Les mutacions són canvis en la seqüència d’ADN causades per factors biològics intrínsecs o ambientals, denominats mutàgens. Algunes mutacions alteren un únic nucleòtid i altres afecten regions més extenses. Aquestes darreres estan associades a alteracions estructurals de l’ADN, tals com duplicacions o delecions. Les mutacions, en canviar la seqüència d’ADN, poden alterar el missatge genètic de forma que dicti la síntesi de proteïnes aberrants (o inclús s’anul·li la seva síntesi), causant un estat patològic. No totes les mutacions estan associades a patologies, alguns canvis en l’ADN són neutres, és a dir inofensius per a la salut.

L’espècie humana té 23 parells de cromosomes, 22 parells són els cromosomes autosòmics i un parell els cromosomes sexuals (XX, dóna; XY, home). En els cromosomes autosòmics cada individu és portador de dos gens, un prové del pare i l’altre de la mare. Quan es formen les gàmetes, una de les còpies de cada progenitor es transmet a l’atzar a la descendència. Per exemple, en el cas d’una malaltia amb herència recessiva, si un individu és portador de dues còpies de la versió normal del gen, aquest individu serà sa. El portador de dues còpies mutades serà afecte, i l’individu portador d’una còpia mutada i una sana no manifestarà la patologia (serà portador asimptomàtic). L’individu afecte amb dues còpies mutades transmetrà una còpia del gen mutat a tots els seus descendents mentre que l’individu portador asimptomàtic transmetrà el gen mutat al 50% dels seus descendents.
No totes les malalties hereditàries són autosòmiques recessives. Existeixen patologies que depenen d’una sola còpia mutada i presenten herència dominant. El progenitor afecte transmet el gen mutat (i la patologia) al 50% dels seus descendents. Finalment, en el cas de patologies lligades al sexe (el gen es localitza en el cromosoma X) una mare portadora transmetrà el cromosoma X amb la mutació al 50% de les seves filles (que seran portadores sanes) i al 50% dels fills homes, els quals en heredar el cromosoma amb la còpia mutada seran afectes.

Les distròfies de retina són patologies molt heterogènies a escala clínica i genètica. S’han identificat més de 300 gens causatius, si bé en cada família un sol gen és el causant de la malaltia, que s’hereda seguint un patró d’herència mendelià: dominant, recessiu o lligat al sexe. En cada gen s’han descrit moltes mutacions diferents i, en general, no hi ha mutacions prevalents ni tampoc una relació clara entre el tipus i la localització de la mutació i els trets clínics observats. Algunes distròfies de retina són degudes a mutacions en l’ADN mitocondrial, particularment les que afecten el nervi òptic.

Mitjançant la metodologia de seqüenciació massiva s’obtenen mils de variants genòmiques per pacient. Posteriorment, s’apliquen uns criteris bioinformàtics estrictes per tal d’identificar i prioritzar entre les variants normals (no causatives de la patologia), aquelles que probablement són patogèniques. Després es realitzen proves addicionals per a confirmar-les.

Es coneixen més de 150 malalties hereditàries que afecten la visió i causen la degeneració de diversos teixits oculars com la retina, l’epiteli pigmentari, el nervi òptic, la còrnia i l’iris, entre altres. S’estima que el 60% dels casos de ceguera infantil són deguts a patologies hereditàries. Un elevat nombre de desordres oculars presents en l’adult també s’associen a causes genètiques, com ara el glaucoma, les distròfies de retina, les distròfies corneals, i un conjunt de síndromes, en general poc freqüents, que cursen amb afectació de la visió.

Fins al present s’han identificat més de 500 gens causants de patologies de la visió, que són responsables tant de formes sindròmiques com no sindròmiques, i que es poden heretar seguint diversos patrons d’herència.

El diagnòstic té com a objectiu determinar la causa dels símptomes que afecten un pacient i identificar-ne la malaltia. En canvi, la teràpia és la metodologia o tractament que permet curar o alleujar la malaltia, o algun dels seus símptomes.

Actualment, sols el 5% de les malalties genètiques poden ser tractades o curades. No obstant això, s’estan desenvolupant teràpies gèniques i cel·lulars noves, i l’ull és el millor candidat per a la implementació de teràpies personalitzades en el futur. Endemés, per algunes patologies oculars ja existeixen tractaments que ajuden a reduir els símptomes de la malaltia. Conèixer amb precisió el diagnòstic genètic de la seva malaltia és necessari per accedir a un tractament adequat.

La teràpia gènica consisteix a introduir material genètic al pacient per tal de restablir la funció normal del gen portador d’una mutació patogènica, pal·liar-ne els símptomes, o alentir la progressió de la malaltia. Per a les malalties hereditàries de la visió aquest tipus de teràpia es troba en fase inicial. L’agència Americana FDA acaba d’aprovar (Gener 2018) el primer fàrmac “d’addició” d’un gen funcional per alguns dels pacients amb Amaurosi congènita de Leber. Endemés, és important assenyalar que hi ha un nombre important d’assajos de teràpies gèniques i cel·lulars en fases clíniques avançades per a diverses patologies de la visió.

La teràpia gènica es pot dividir en dues categories: teràpia gènica ex vivo in vivo. La teràpia gènica ex vivo consisteix a extreure cèl·lules del pacient, introduir el material genètic per a reparar l’error mitjançant un vector, generalment víric, i reimplantar les cèl·lules “modificades” al pacient per tal de restablir la funció normal. En canvi, en la teràpia in vivo, la modificació genètica es duu a terme directament en el pacient mitjançant virus terapèutics o per transferència de nanopartícules.

La teràpia cel·lular es basa en l’ús de cèl·lules mare o de cèl·lules diferenciades, ja siguin del mateix pacient o exògenes, que han estat tractades en el laboratori perquè un cop reimplantades puguin exercir la funció que es troba alterada en el pacient. Tant la teràpia gènica com la teràpia cel·lular formen part del que avui denominem medicina personalitzada, és a dir tractaments molt específics dissenyats “a la carta” per a cada pacient en funció de les alteracions moleculars que causen la malaltia. Per exemple, les mutacions específiques en gens concrets causants d’una patologia ocular.

Pots visitar el nostre blog de notícies i esdeveniments on publicarem els avenços en teràpies i d’altres notícies relacionades amb les patologies hereditàries oculars.

Test genètic

És l’anàlisi de les regions codificants del genoma d’un individu amb l’objectiu d’identificar les variants genètiques que causen la malaltia. DBGen realitza aquest estudi mitjançant seqüenciació massiva (next generation sequencing), metodologia que permet analitzar de forma simultània, ràpida i fiable les regions codificants de tots els gens del genoma o subgrups de gens concrets. Mitjançant aquest estudi s’identifiquen moltes variants genòmiques en cada individu, la major part de les quals no són patogèniques. La priorització de les variants potencialment patogèniques requereix diversos passos de filtrat bioinformàtic. Finalment, es realitzen altres assajos addicionals per a verificar la causalitat de la variant proposada.

Per a obtenir més informació sobre les tècniques emprades, consulti la nostra secció de serveis.

DBGen gaudeix d’una àmplia experiència en el diagnòstic genètic de més de 50 patologies hereditàries oculars. Pot trobar el nostre llistat de test diagnóstics aquí. En cas de dubte, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres, probablement podrem oferir-li el test diagnòstic convenient.

Si es troba en alguna de categories següents, probablement li interessa contactar amb nosaltres o amb un especialista clínic:

 • Manifesto símptomes associats a alguna malaltia hereditària i desitjo assegurar el diagnòstic clínic i identificar el tipus d’herència de la patologia.
 • En la meva història familiar hi ha afectes de malalties oculars hereditàries i voldria saber la probabilitat que jo o un altre familiar desenvolupi la patologia (encara que fins al present no hagi manifestat cap símptoma).
 • Pertanyo a un grup ètnic amb predisposició a patir alguna malaltia hereditària de la visió.
 • Portadors asimptomàtics o simptomàtics d’alguna patologia ocular que desitgin conèixer el risc de transmetre la patologia a la seva descendència.
 • Permet identificar de forma ràpida i segura les causes moleculars de la malaltia que pateixo i conèixer el tipus d’herència.
 • Assegura i confirma el diagnòstic clínic, atès que en molts casos és molt difícil assolir un diagnòstic diferencial perquè la simptomatologia clínica no és suficientment específica.
 • Proporciona informació addicional diagnòstica molt vàlida pel pacient, ja que es poden detectar canvis genètics addicionals en gens que afecten el pronòstic de la patologia i, endemés, les noves dades poden suggerir nous estudis genètics en la família.
 • Permet identificar portadors asimptomàtics que en el futur podrien manifestar símptomes i que són transmissors del gen defectiu.
 • El diagnòstic precoç permet sol·licitar ajuda prèvia a l’aparició de la patologia, adoptar mesures preventives i gestionar factors que beneficien la vida del pacient.
 • És indispensable per a l’assessorament genètic previ a un diagnòstic prenatal o pre-implantacional.
 • És imprescindible per a accedir a tractaments més eficaços quan estiguin disponibles, molt rellevant de cara a les teràpies gèniques emergents per a les patologies oculars, algunes ja aprovades per la FDA, i d’altres en assajos en fases clíniques avançades.
 • Recordi que es tracta d’una decisió personal. Informi-se’n i resolgui tots els seus dubtes abans de prendre la decisió. DBGen té un equip especialitzat per a resoldre qualsevol pregunta que sorgeixi durant el procès, no dubti en contactar-nos.

Conèixer el risc de l’herència d’una malaltia, així com identificar els portadors asimptomàtics, permet demanar ajuda, planificar millor les mesures que beneficien la vida del pacient i oferir consell genètic a la família. D’altra banda, en les patologies oculars, en les quals l’esperança terapèutica recau en la medicina personalitzada, el diagnòstic genètic és el requisit indispensable per a guiar l’especialista respecte l’opció terapèutica més eficient, quan estigui a l’abast del pacient.

Sí. Quan ja s’ha identificat el gen i la/les mutació/mutacions causant(s) de la patologia en el pacient, mitjançant una prova genètica senzilla, es poden identificar les mutacions causatives en altres membres de la família. També és possible diagnosticar els portadors asimptomàtics i confirmar el tipus d’herència de la patologia, fins i tot en els casos en els quals només hi hagi un sol membre afectat a la família.

El diagnòstic genètic permet identificar d’altres membres de la família que no manifesten els símptomes de la malaltia (perquè es tracta d’un trastorn d’inici tardà) o perquè són portadors asimptomàtics de la mutació. De fet, l’eficàcia del diagnòstic genètic s’incrementa quan s’estudien al mateix temps diversos membres afectes de la mateixa família. Per aquesta raó, en sol·licitar el diagnòstic es recomana adjuntar la història clínica familiar detallada. També es recomana el diagnòstic genètic en altres membres de la família quan el tipus d’herència suggereix que podria haver-hi altres membres portadors que encara no han manifestat els símptomes de la malaltia.

L’estratègia diagnòstica es basa en la seqüenciació automatitzada i simultània de DNA en plataformes HiSeq2000 Illumina, especialment dissenyades per aquest tipus d’anàlisi d’alt rendiment.

DBGen utilitza tres estratègies per al diagnòstic genètic:

 • Panells de gens: permet acotar el diagnòstic a gens específics implicats exclusivament en malalties oculars concretes. Es basa en la selecció i enriquiment dels gens d’interès mitjançant sondes específiques, dissenyades per DBGen per, posteriorment, amplificar i seqüenciar les regions seleccionades a partir del DNA del pacient, emprant les plataformes de seqüenciació Illumina. En els casos en què no hi ha dubtes sobre el diagnòstic clínic de la patologia ocular, aquesta és l’estratègia amb millor relació cost-benefici.
 • Exoma (WES): permet seqüenciar simultàniament totes les regions codificants del genoma del pacient (uns 20.000 gens) i després prioritzar a nivell bioinformàtic les variants genètiques relacionades amb malalties hereditàries de la visió. La priorització bioinformàtica es basa en criteris genètics i poblacionals, i es té en compte el tipus d’herència, els gens causants de la patologia i la comparació amb una població control.
 • Genoma (WGS): Permet seqüenciar de forma simultània les regions codificants (exons) i no codificants (introns i regions reguladores) del genoma humà amb una cobertura mitjana superior a 30x. Posteriorment, mitjançant programes bioinformàtics, s’analitzen les variants genètiques que s’identifiquen en els gens causals de malalties hereditàries de la visió. A diferència de l’anàlisi mitjançant panells específics o exoma, es pot identificar qualsevol classe de mutació: mutacions puntuals, mutacions que afecten el nombre de còpies i grans reorganitzacions genòmiques.

Quan hi ha dubtes sobre el diagnòstic clínic o es desconeix la patologia ocular, l’exoma o genoma són les estratègies més exhaustives i que ofereixen un major rendiment diagnòstic.

L’objectiu final de les nostres estratègies és oferir un diagnòstic genètic concloent, identificant el o els gen(s) responsable(s) de la patologia del pacient. L’últim pas consisteix en la verificació de les mutacions identificades mitjançant seqüenciació Sanger.

Per a escollir l’estratègia diagnòstica adequada per cada pacient, pot posarse en contacte amb nosaltres i li recomanarem l'aproximació més adecuada al seu cas.  

Atès que l’ADN està present en quasi totes les cèl·lules del cos humà, es poden emprar diversos tipus de mostra tipus de mostra. Es recomana enviar saliva perquè és fàcil de recollir (pot sol·licitar l’enviament del kit de saliva), sang perifèrica (sol·licitar l’extracció de la mostra en laboratoris especialitzats), o pot enviar directament l’ADN purificat.

Es facilita un informe genètic rigorós que inclou les variants genètiques identificades, la seva relació amb la patologia i el consell genètic. Els resultats del test genètic són importants per a definir estratègies d’acció respecte a la qualitat de vida, la prevenció i el pronòstic del pacient. Tanmateix, són imprescindibles per a orientar i posicionar el pacient de cara a les estratègies terapèutiques.

De vegades es detecten mutacions que no han estat descrites amb anterioritat, o de les quals no hi ha suficient informació disponible per a determinar si són patogèniques. En aquests casos, l’obtenció d’informació addicional podria ajudar a clarificar el resultat. Per aquesta raó, es recomana realitzar el test genètic a altres membres de la família. D’altra banda, l’equip de DBGen incorpora constantment els avenços conceptuals i científics de la literatura científica, amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència i el rigor del diagnòstic genètic.

Tot i que la relació entre les mutacions causatives i la patologia és molt directe en les patologies hereditàries, identificar una mutació(s) causant(s) d’una malaltia no vol dir que la patologia es desenvolupi amb la mateixa simptomatologia. És relativament freqüent que dos afectes amb la mateixa mutació presentin diferents graus de severitat. Les interaccions genètiques amb altres mutacions en gens modificadors, així com els factors epigenètics (factors diferents dels gens) i ambientals poden explicar aquestes diferències.

És un servei ofert per DBGen que consisteix en una reunió personalitzada prèvia sol·licitud, abans o després del diagnòstic genètic, per a explicar de forma rigorosa i actualitzada la patologia que afecta la família, i els beneficis i limitacions de la prova genètica. Aquesta reunió també té com a objectiu alleujar els factors emocionals i detallar les conseqüències ètiques derivades de les proves genètiques, i la forma d’enfocar el futur d’acord amb els resultats de les proves.

Demani un assessorament genètic.

 • Si el seu cas, individual o familiar, mereix una avaluació particular perquè es tracta d’un cas sindròmic o d’un diagnòstic clínic complex.
 • Si ja té un diagnòstic previ, i vol reavaluar els resultats o realitzar altres proves per millorar-lo.
 • Si després de rebre els resultats del diagnòstic genètic amb DBGen, necessita aclariments addicionals que requereixen una atenció personalitzada.
 • Si necessita orientació i informació sobre els nous tractaments terapèutics (teràpia gènica) o sobre tractaments pal·liatius especialment en patologies sindròmiques (sols aplica a algunes malalties).

Procediment

El primer pas per a sol·licitar un test és omplir el formulari amb les seves dades i enviar la mostra biològica. Posteriorment, s'elabora l’anàlisi genètica i es lliuren els resultats a l’especialista, pacient o al familiar responsable. Por últim, és possible sol·licitar un assessorament genètic amb els nostres experts a DBGen per a orientar l’afecte i els seus familiars en casos particulars.

També podeu contactar directamente amb nosaltres i exposar-nos el seu cas.

Sí. De fet, l’aconsellem contactar amb nosaltres si té qüestions que no han quedat resoltes o dubtes sobre el tipus de test més adequat en el seu cas. L’equip de DBGen sempre l’atendrà.
En els casos en què es requereixi una avaluació particular, també pot sol·licitar un assessorament genètic. Es pot demanar quan ho cregui convenient, però li recomanem especialment en els casos següents:

 • Si el seu cas, individual o familiar, mereix una avaluació particular perquè es tracta d’un cas sindròmic o d’un diagnòstic clínic complex.
 • Si ja té un diagnòstic previ, i vol reavaluar els resultats o realitzar altres proves per millorar-lo.
 • Si necessita orientació i informació sobre els nous tractaments terapèutics (teràpia gènica), o sobre tractaments pal·liatius especialment en patologies sindròmiques (sols aplica a algunes malalties).

Sols el pot sol·licitar el seu representant legal, que haurà d’omplir el formulari corresponent amb les dades del pacient i serà la persona que rebrà els resultats. 

Sí, pot sol·licitar un test des de qualsevol lloc del món. Posi’s en contacte amb nosaltres per a concretar les condicions d’enviament de la mostra.

Quan es rebi la sol·licitud del servei, DBGen li farà arribar una factura per correu electrònic. Pot realitzar una transferència al compte bancari de DBGen des de qualsevol lloc del món.

Si la mostra es recull en un dels nostres centres acordats, el centre s'encarregarà de l'enviament.

En cas contrari, un cop obtinguda, la mostra s’ha d’enviar el més ràpid possible a temperatura ambient (si la temperatura ambient és molt elevada, recomanem empaquetar la mostra amb un bloc de refrigeració). Posteriorment, procedeixi a enviar la mostra a l’adreça indicada en l’enllaç i li agrairem que truqui o escrigui un mail de confirmació de l’enviament. És molt important fer els enviaments els primers dies de la setmana, els caps de setmana no es reben mostres.

Més informació

DBGen farà arribar un informe genètic detallat en format PDF a l’especialista, al pacient o al responsable legal. Per aclarir dubtes sobre l’informe ens pot escriure, o en els casos que requereixin atenció especial, sol·licitar assessorament genètic.

Entre 12 i 14 setmanes a partir de la recepció de la mostra i el consentiment informat signat (no aplica per als especialistes).

Ens pot contactar en tot moment. En els casos que requereixin atenció especial, pot sol·licitar assessorament genètic.

Un dels objectius principals de DBGen és facilitar als pacients i a les famílies la comprensió de les dades genètiques, alleujar els factors emocionals i explicar les conseqüències ètiques derivades de les proves genètiques, així com la forma d’enfocar el futur d’acord amb els resultats de les proves.

La seqüència d’ADN no sols dóna informació sobre la seva condició genètica, sinó que també implica a la resta de la família, ja que és amb la seva família biológica amb qui comparteix part d’aquesta informació. Per aquesta raó, la informació derivada de la seqüència de l’ADN ha de ser considerada com subjecte de màxima privacitat. DBGen assoleix tots els estàndards de bioètica d’àmbit nacional i internacional, i assegura la privacitat i confidencialitat del diagnòstic genètic, així com d’altres dades genètiques ocasionals obtingudes durant l’anàlisi.

Vols estar informat?

Subscriu-te al nostre butlletí:

Copyright © 2022. All Rights Reserved – Política de qualitatPolítica de privacitat Avís legal – Política de cookies

Correu enviat correctament.

Redirigint a la pàgina principal.